It-didaktik

Ligesom alt anden undervisning må undervisningsforløb, hvor der inddrages it-værktøjer, tilrettelægges og afvikles igennem en række aktiviteter, hvis indhold og arbejdsform tager højde for elevernes forudsætninger, understøtter forløbets mål og muliggør evaluering af forløbets værdi.

Men forløb med it har også nogle særlige didaktiske fokuspunkter, som underviseren bør overveje i forbindelse med udvikling, afvikling og evaluering af forløbet. 

Formål og mål

Hvad skal forløbet føre til – og hvorfor?

Det bør naturligvis overvejes, hvorfor forløbet overhovedet skal gennemføres – det er grundlæggende overvejelser om, hvad værdien af forløbet bør være.  

Eksempler på formål

Eksempler på formål kunne være:

Eksempler til læringsmål

Læringsmålene afhænger af det faglige indhold. I Blooms taksonomi beskrives læringsmålene vha. handleverber:

Eleven er i stand til at...

Eksempler på undervisningsmål

Eksempler på læringsmål kunne være:

Forudsætninger

Hvad kan og ved vi i forvejen? 

Forudsætningerne for at gennemføre forløbet succesfuldt bør overvejes – det er først og fremmest overvejelser om, hvad elever og underviser ved og kan allerede, før forløbet skal gennemføres.

Aktiviteter

Hvad skal der ske og hvornår – og hvorfor? 

Den rette progression gennem forløbet bør overvejes grundigt – det er et spørgsmål om at reflektere over og beslutte, hvad eleverne skal gøre for at blive i stand til at opfylde læringsmålene. 

Eksempler på aktiviteter

Eksempler på aktiviteter kunne være:

Arbejdsform

Hvordan skal eleverne arbejde?

Det er helt centralt at overveje forløbets pædagogiske tilgange og arbejdsformer – det handler helt grundlæggende om, hvordan eleverne arbejder med det faglige stof.

Eksempler på arbejdsformer

Praksisnær problem- eller projektbaseret undervisning

Et forløb, der tager udgangspunkt i praksisære cases, eksempler, problemer eller projekter, kan virke engagerende og motiverende på eleverne samt gøre forløbet meningsfuldt og relevant, fordi eleverne kan se sammenhængen til deres fremtidige erhvervsarbejde.

Learning-by-doing og eksempler

Gennemarbejdelse af konkrete eksempler, øvelsesopgaver mm. er en meget anvendt måde at lære digitale teknologier og værktøjer på. 

Underviseren må iværksætte en række delaktiviteter med eksempler, øvelsesopgaver osv., der med en klar progression (f.eks. stigende sværhedsgrad og kompleksitet) både giver eleverne forudsætninger til at gennemføre de enkelte delaktiviteter samt guider dem igennem processen. 

Use-modify-create

I use-modify-create-tilgangen bruger eleven først et færdigudviklet digitalt produkt og prøver at gennemskue produktets virkemåde, herunder f.eks. sammenhængen mellem input og output. Derefter kigger eleven "under kølerhjelmen" og prøver at forstå og sidenhen modificere det digitale produkt (f.eks. koden bag produktet). Til sidst skulle eleven så være i stand til selv at udvikle sit eget digitale projekt (f.eks. kode sit eget program).

Evaluering

Hvordan samles der op undervejs og til sidst? 

Før forløbet afvikles bør evalueringsopgaven overvejes – det handler om at vælge et fokus og forberede arbejdet, f.eks. ved at lave synlige kriterier for opfyldelse af de forskellige læringsmål.

Eksempler på evaluering

Underviseren kan konstatere og vurdere elevens læringsudbytte i henhold til læringsmålene igennem:

Underviseren kan konstatere og vurdere kvaliteten af undervisningen i forhold til undervisningsmålene gennem: