Interaktivitet, nulpunkter og toppunkt

I forløbet arbejder eleverne visuelt og interaktivt med nulpunkter og toppunkt for andengradsfunktioner. Forløbet tager udgangspunkt i et praksisnært eksempel med salg af jeans i en H&M butik og lader eleverne undersøge det matematiske stof vha. hotspots på grafer samt eksperimentere sig frem til løsningen på øvelsesopgaver.

Informationer

Fag

Matematik

Omfang

Ca. 1 klokketime

Teknologi og værktøj

Websites og interaktivitet med Genilly og GeoGebra

Virksomhed

Ingen virksomhed er inddraget

Afprøvning

Kvalitetssikret og afprøvet på et EUX matematik C hold

Formål og mål

Læringsmålene med forløbet er, at eleverne:

  • får kendskab til praksisanvendelser af andengradsfunktioner, herunder anvendelse af andengradsfunktioner til at beskrive overskuddet i en virksomhed.

  • får kendskab til grafen, nulpunkterne og toppunkt for en andengradsfunktion.

  • bliver i stand til at aflæse nulpunkter og toppunkt på grafen for en andengradsfunktion.

Forudsætninger

Forløbet kræver ingen særlige it-tekniske forudsætninger hos eleverne. Fagligt skal eleverne have de matematiske forudsætninger til at påbegynde et indledende arbejde med grafen, nulpunkterne og toppunktet for en andengradsfunktion.

Aktiviteter og arbejdsform

I forløbet kan eleverne selvstændigt og interaktivt udforske det faglige stof og tilegne sig viden og færdigheder i eget tempo – enten i individuelt eller i grupper. Det er meningen, at interaktiviteten virker engagerende og motiverende. Desuden understøttes elevernes tilegnelse af færdigheder igennem visuelle træningsøvelser, som giver umiddelbar feedback på egen læring.

Den interaktive læringsmateriale er inddelt i visuel og interaktiv videnformidling, eksempler og træningsøvelser med umiddelbar feedback. Eleven kan gennemgå materialet lineært eller hoppe mellem de forskellige sektioner.

Nogle elever har en tendens til blot at bladre igennem materialet uden at orienterer sig i teksten, kigge på graferne eller lave øvelserne. Underviseren kan med fordel opfodre og motivere eleverne til at læse alt tekst og kigge på alle grafer i teorimaterialet samt forsøge at lave alle øvelser – både indledningsvist og undervejs.

Underviseren kan med fordel fungere som vejleder og facilitator, der kort introducerer aktiviteten, rammesætter læringsprocessen og hjælper eleverne med faglige udfordringer i deres selvstændige arbejde.

Materialer

Forløbet

Det interaktive læringsmateriale er opbygget op vha. Genially og GeoGebra. Graferne og de interaktive træningsøvelser er lavet i GeoGebra. Indholdet formidles i Genially, som også anvendes til simple interaktive hotspots.

Du kan finde det færdigudviklede og afprøvede forløb på nedenfor.

GeoGebra-filer

Nedenfor kan du hente GeoGebra-filerne til de applets, som er indlejret i Genially-projektet.

Evaluering

Forløbet er i nogen udstrækning selvevaluerende, fordi øvelsesopgavernes quizzer giver eleverne umiddelbar feedback på deres svar. Eleverne kan svare flere gange på quizzer og på den måde forbedre deres resultat.

Du kan læse om generelle it-didaktiske fokuspunkter i forhold til evaluering her.

Erfaringer fra afprøvning

Forløbet er kvalitetssikret og afprøvet på et EUX matematik C hold på Aarhus Business College.