Repetition med chatbots

I forløbet repeterer eleverne fagligt stof i matematik ved at anvende og senere selv bygge en chatbot i Landbot. Eleverne skal nedbryde og strukturere et fagligt vidensområde, så det kan implementeres i en simpel chatbot, der er i stand til at guide brugeren igennem emnet og/eller besvare faglige spørgsmål.

Informationer

Fag

Matematik

Omfang

Ca. 6 klokketimer

Teknologi og værktøj

Chatbots med Landbot

Virksomhed

Ingen virksomhed er inddraget

Afprøvning

Kvalitetssikret og afprøvet på et EUX matematik B hold

Formål og mål

Formålet med forløbet er, at eleverne:

 • opnår en grundlæggende forståelse for, hvorfor og hvornår chatbots er relevante i både matematiske og mere bredt erhvervsfaglige sammenhænge, f.eks. i forbindelse med automatiseret online support på en hjemmeside.

Læringsmålene er, at eleverne bliver i stand til at:

 • nedbryde og strukturere et matematikfagligt vidensområde, så det kan implementeres i en chatbot.

 • udtænke, bygge og teste deres egne chatbots i Landbot.

Forudsætninger

Forløbet kræver, at eleverne i forvejen kender og kan anvende begreber og metoder inden for det matematiske emne, som repeteres vha. chatbotten. Hvis dette ikke er tilfældet, må eleverne modtage almindelig matematikundervisning før eller som en del af forløbet.

Aktiviteter og arbejdsform

Følgende aktiviteter er bygget op over "fra bruger til producent"-tilgangen ved at lade eleverne anvende og eksperimentere med eksemplariske chatbots og senere selv bygge og teste egne chatbots i Landbot.

Du kan finde mere information om Landbot her og læse om generelle it-didaktiske fokuspunkter i forhold til aktiviteter og arbejdsform her.

Introducer og brainstorm over relevans af chatbots

 • Indled forløbet med en kort forklaring på, hvad en chabot er. Giv et par eksempler, f.eks. online kundeservice og vis dem Boozt's support-chatbot her.

 • Lad eleverne brainstorme over, hvorfor og hvornår chatbots er relevante i matematiske og mere bredt erhvervsfaglige sammenhænge. Eleverne kan med fordel inddeles i grupper, som hver skal komme på 3 relevante eksempler. Hav selv et par gode eksempler i baghånden.

Introducer problemstilling og aktiver forhåndsviden

 • Fortæl eleverne, at de skal repetere allerede gennemgået stof vha. en chatbot.

 • Aktiver elevernes viden om det allerede gennemgåede stof, f.eks. gennem en oversigt over faglige begreber, en henvisning til relevant fagbøgen osv.

Introducer Landbot igennem færdigudviklet chatbot og eksperimenter

 • Introducer Landbot igennem en færdigt udviklet chatbot, som eleverne kan eksperimentere med. Du kan se et eksempel på en "bare for sjov"-chatbot under Materialer. Den afvikles i browseren.

 • Bed dine eleverne om at prøve chatbotten et par gange og noterer sig de forskellige muligheder.

Opret bruger på Landbot

 • Instruer dine elever i at oprette en bruger på Landbot. Brug gerne vejledningen under Materialer.

Introducer kort Landbot

 • Giv nu eleverne en induktion til funktionaliteterne i Landbot. Se igen vejledningen nedenfor. Landbot læres bedst igennem en learning by doing-tilgang, så hold introduktionen kort og brug tiden på, at eleverne selv arbejder med at udvikle chatbots i Landbot.

Vis eksempler og lav opgaver om Landbots basisfunktionaliteter

 • Introducer eleverne for Landbot's basisfunktionaliter og virkemåde igennem modeleksempler og opgaver, som eleverne selv skal arbejde med. Det er vigtigt at gøre det klart over for eleverne, at de både skal bygge, teste og fejlrette deres chatbots.

 • Lad eleverne lave en simpel "bare for sjov"-chatbot om et selvvalgt emne. Brug gerne opgaven under Materialer. Sæt minimumskrav om, hvilke vigtige indholdselementer botten skal indeholde, f.eks.:

  • Mindst 3 beskeder (SEND A MESSAGE – Messages)

  • Mindst 2 spørgsmål/svar (ASK A QUESTION – Buttons)

  • Mindst 1 billede/gif/video.

Sæt minimumskrav til indhold og modeller repetations-chatbot med flowchat

 • Giv eleverne en liste over begreber, metoder mv., som chatbotten minimum skal indeholde.

 • Lad eleverne udtænke, hvordan chatbotten skal opbygges (gerne i grupper) og lad dem tegne et flowchat over chatbottens indholdelementer og deres sammenhæng.

Byg, test og tilret repetations-chatbot

 • Sæt eleverne i gang med at bygge chatbotten ud fra flowchartet.

 • Fortæl evt. eleverne, at de bare skal skrue på for kreativitet og det visuelle.

 • Gør det klart, at de skal teste og tilrette undervejs og til sidst.

Afprøv og tilret modeller i fællesskab

 • Bed eleverne om at dele et link til deres færdige chatbot og lad eleverne evaluerer hinandens chatbot (gerne i grupper).

 • Sæt minimumskrav om, hvad eleverne skal forholde sig til og kommentere på, f.eks.

  • Nævn mindst 2 faglige ting, som er godt ved chatbotten.

  • Nævn mindst 2 visuelle/kreative ting, som var godt ved chatbotten.

  • Nævn mindst 1 faglig ting, som kunne tilføjes.

  • Nævn mindst 1 visuel/kreativ ting, som kunne forbedres.

 • Lad eleverne tilrette deres chatbots på baggrund af afprøvningen.

Materialer

Introduktion til Landbot

Du kan finde information samt hjælp, tips og tricks om Landbot her.

Vejledning og opgave til Landbot

Nedenfor kan du finde en vejledning i, hvordan du skrive dig op på Landbot.io samt bygger og deler din første chatbot.

Desuden kan du finde en lille opgave, som instruerer eleven i at bygge en simpel chatbot i Landbot.

Simpel "bare for sjov"-chatbot

Nedenfor kan du finde et eksempel på en underviserproduceret chatbot, der på en sjov måde introducerer elever for mulighederne i Landbot.

Evaluering

For at sikre forløbets undervisningsmæssige værdi samt konstatere elevernes læringsudbytte, bør du evaluere forløbet undervejs og/eller til slut. Det vil også gøre dig i stand til at give eleverne vejledning og feedback samt rette aktiviteterne til efter behov.

Under Aktiviteter og arbejdsform er der foreslået forskellige former for evaluering.

Du kan læse om generelle it-didaktiske fokuspunkter i forhold til evaluering her.

Erfaringer fra afprøvning

Forløbet er kvalietssikret og afprøvet på et EUX matematik B hold fra Aarhus Business College.

Online fokusgruppeinterviews og en spørgeskemaundersøgelse viser, at flere elever oplever forløbet som sjovt og motiverende, fordi de får mulighed for at være kreative og selv bestemme opbygningen af deres chatbot. Flere elever udtrykker ønske om, at den fagfaglige læring styrkes i forløbet.